Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt

Kiinteistönvälittäjän eettisiin sääntöihin on koottu kiinteistönvälitysalan ammattilaisten eettiset periaatteet. Sääntöjen tarkoituksena on varmistaa Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n (SKVL) jäsenyritysten toiminnan eettinen perusta ja vahvistaa alan arvostuksen kehittymistä.

Säännöt muodostavat yhdessä Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n Hyvän Välitystavan ohjeistuksen kanssa puitteet eettiselle ja hyvän tavan mukaiselle kiinteistönvälitystoiminnalle. Säännöt on laadittu Euroopan yhtenäisasiakirjan hengessä ja ottaen huomioon kiinteistönvälitysalan ammattilaisille heidän yhteiskunnallisen, taloudellisen ja sosiaalisen roolinsa vuoksi asetetut velvollisuudet. Kiinteistönvälittäjällä tarkoitetaan näissä säännöissä poikkeuksellisesti kaikkia kiinteistönvälitystyötä tekeviä henkilöitä.

§ Kiinteistönvälittäjän ammatin arvostus

Kiinteistönvälittäjän ammattikuntaa arvostellaan toimintaa harjoittavien yksilöiden mukaan. Tämän vuoksi jokaisen kiinteistönvälitysalan ammattilaisen tulee toimia siten, että kiinteistönvälittäjän ammatti säilyttää arvostetun asemansa tärkeänä palveluelinkeinona.

§ Ammattietiikka

Välitystoiminnassa on noudatettava Hyvää Välitystapaa. Hyvään Välitystapaan kuuluu erityisesti välitystoiminnan luotettavuus ja avoimuus, tunnollisuus tehtävien hoitamisessa, lojaalisuus toimeksiantajaa ja tämän vastapuolta kohtaan sekä kilpailevien elinkeinonharjoittajien kunnioittaminen. Kiinteistönvälittäjän on huomioitava toiminnassaan myös rahanpesun estämiseksi annetut säännökset.

Kiinteistönvälittäjän on suhtauduttava toisiin kiinteistönvälittäjiin kohteliaasti ja kunnioittavasti. Kiinteistönvälittäjien keskinäisen kilpailun on kaikin tavoin oltava rehellistä. Kiinteistönvälittäjän on pyrittävä eliminoimaan yhteisössään kaikki sellaiset menettelytavat, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa asiakkaille tai kiinteistönvälittäjän ammatin arvolle.

Kiinteistönvälittäjän on aina ja kaikissa olosuhteissa noudatettava ehdotonta hienovaraisuutta asiakkaitaan tai kolmansia osapuolia kohtaan kaikissa toimialaansa liittyvissä asioissa.

Välitysliikkeen tulee kiinnittää huomiota välitystyötä tekevien henkilöiden käyttämiin titteleihin. Nimikkeitä kiinteistönvälittäjä, vuokrahuoneiston välittäjä ja asunnonvälittäjä tai lyhenteitä LKV ja LVV saavat käyttää vain ko. kokeen suorittaneet henkilöt. Samalla on huomioitava, että myös näiden nimikkeiden johdannaiset voivat olla harhaanjohtavia (esim. kodinvälittäjä, kiinteistönvälitys).

§ Ammattitaito ja koulutus

Ammattitaidon säilyttämiseksi kiinteistönvälittäjän on seurattava aktiivisesti välitystoiminnan kannalta tarpeellista lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja alan kehitystä. Ammattitaidon jatkuva ylläpito ja kehittäminen edellyttävät säännöllistä osallistumista alan koulutuksiin.

Kiinteistönvälittäjän on tunnettava niiden markkinoiden olosuhteet, joista hän antaa asiakkailleen neuvoja. Kiinteistönvälittäjän on myös seurattava kiinteistömarkkinoiden kehitystä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.

SKVL suosittelee, että jokainen kiinteistönvälitysalan ammattilainen suorittaa LKV-kokeen tai kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon tai muun yleisesti hyväksytyn kiinteistönvälitysalan ammatillisen tutkinnon.

§ Avoimuus ja riippumattomuus

Kiinteistönvälittäjän on toimittava avoimesti ja läpinäkyvästi kaupan (tms. sopimuksen) kaikkia osapuolia kohtaan. Kiinteistönvälittäjän on varmistettava, että sopimukset on dokumentoitu ja ne tarjoavat osapuolille yksiselitteistä ja oikeaa tietoa.

Kiinteistönvälittäjän on toimeksiantoa suorittaessaan oltava riippumaton kaikista sellaisista ulkopuolisista tekijöistä, jotka saattavat vaarantaa hänen kykynsä toimia toimeksiantajan tai tämän vastapuolen edun mukaisesti. Kiinteistönvälittäjä ei saa sallia omien etujensa vaikuttaa toimeksiannon suorittamiseen. Kiinteistönvälittäjän on kerrottava omasta roolistaan, mikäli hän harjoittaa yhteistyökumppaninsa kanssa ns. asiakasohjausta joko suosittelemalla yhteistyökumppanin palveluja tai antamalla asiakkaan yhteystiedot yhteistyökumppanille.

Kiinteistönvälittäjä ei saa syrjiä ketään rodun, kansallisuuden, vakaumuksen, sukupuolen, alkuperän tai muun tällaisen seikan vuoksi.

§ Salassapito

Kiinteistönvälittäjän on noudatettava salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen. Kiinteistönvälittäjän tulee esimerkiksi käsitellä asiakkaiden henkilötietoja oikein ja lainmukaisesti. Poikkeuksen salassapidosta muodostaa isännöitsijän ja viranomaisten oikeus saada selvitys toimeksiannon olemassaolosta. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus pysyy voimassa myös toimeksiantosuhteen päättymisen jälkeen. Salassapitovelvollisuus ei koske sellaista tilannetta, jossa kiinteistönvälittäjä joutuu puolustautumaan häntä vastaan käytävässä virallisessa prosessissa tuomioistuimessa tai muussa valituksia käsittelevässä yhteisössä.

Asiakkaille on annettava mahdollisuus kieltää tietojensa luovuttaminen kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin.